Copyright 2024 - VestMoldTransgaz

CAPACITATE INCREMENTALĂ

Capacitate incrementală – o posibilă viitoare creştere, prin intermediul unor proceduri bazate pe piaţă, a capacităţii tehnice sau capacităţii noi create acolo unde în prezent nu există niciuna, care poate fi oferită pe baza unor investiţii în infrastructura fizică sau a optimizării capacităţii pe termen lung şi care poate fi alocată ulterior sub rezerva obţinerii de rezultate pozitive la testul economic.

PROIECT CAPACITATE

ANUNȚ!

„Vestmoldtransgaz” S.R.L. lansează începând cu 04.07.2023, un Proces de evaluare a cererilor neangajante de piață pentru capacitate incrementală. În termen de cel mult 8 săptămâni de la finalizarea licitației anuale a produselor de capacitate anuală fermă, dar nu mai târziu de 28 august 2023, Utilizatorii de sistem sunt invitați să depună, cererea lor neangajantă pentru capacitatea incrementală, conform anunțului de mai jos.

În conformitate cu prevederile pct. 264 din Codul Rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019, Raportul de evaluare a cererii de pe piaţă se publică în una sau mai multe limbi oficiale a Părţii Contractante şi, în măsura posibilului în limba engleză, pe site-urile web ale OST, în termen de cel mult 16 săptămâni de la începerea licitaţiei anuale a capacităţii anuale, cel puţin în fiecare an impar.

Conform cerințelor Cap. V, secțiunea 7 din Codul Rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019, implicit Regulamentul Comisiei (UE) 2017/459 din 16 martie 2017 de stabilire a Codului rețelelor privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013 (CAM NC), „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în colaborare cu „Gas Tso of Ukraine” lansează consultări publice pentru proiectul de capacitate incrementală la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina.

Astfel, „Vestmoldtransgaz” SRL prezintă spre consultări cu părțile interesate Propunerea de proiect pentru proiectul de capacitate incrementală la frontiera dintre sistemele de transport gaze din Ucraina și Republica Moldova.

Propunerile și obiecțiile pot fi trimise până pe data de 29.02.2024 pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

În temeiul pct. 281-282 și pct. 286 din Codul reţelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019 din 22.11.2019 şi a solicitării RL „Vestmoldtransgaz” , Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a aprobat  propunerea de proiect de capacitate incrementală  la punctele de interconectare dintre sistemele de transport al gazelor naturale ale Republicii Moldova și Ucrainei

Odată cu publicarea deciziilor luate de autorităţile naţionale de reglementare relevante, prin H ANRE nr. 286 din 30.04.2024, în conformitate cu pct.282 şi nu mai târziu de 2 luni înainte de oferta de capacitate incrementală din cadrul licitaţiei anuale a capacităţii anuale, „Vestmoldtransgaz” S.R.L. de comun acord cu „Gas Tso of Ukraine” publică notificarea comună:

ENGLISH VERSION

Incremental capacity - a possible future increase through market-based procedures in technical capacity or new capacity created where none currently exists, which may be offered on the basis of investment in physical infrastructure or long-term capacity optimisation and which may subsequently be allocated subject to positive economic test results.

ANNOUNCEMENT!

"Vestmoldtransgaz" S.R.L. is launching a non-binding market demand assessment process for incremental capacity from 04.07.2023. No later than 8 weeks after the completion of the annual auction of firm annual capacity products, but no later than 28 August 2023, Networks Users are invited to submit their non-committal application for incremental capacity, as per the announcement below.

In accordance with the provisions of item 264 of the Natural Gas Networks Code approved by ANRE Decision No 420/2019, the Market Demand Assessment Report shall be published in one or more official languages of the Contracting Party and, if possible in English, on the websites of the TSOs, no later than 16 weeks after the start of the annual auction of annual capacity, at least in each odd-numbered year.

As required by Cap. V, Section 7 of the Natural Gas Networks Code approved by ANRE Decision No. 420/2019, implicitly Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013  (CAM NC), "Vestmoldtransgaz" LLC in cooperation with "Gas TSO of Ukraine" is launching a public consultation for the incremental capacity project at the border between the Republic of Moldova and Ukraine.

Thus, "Vestmoldtransgaz" LLC. presents for consultations with interested parties the Project Proposal for the Incremental Capacity Project at the border between the gas transmission systems of Ukraine and the Republic of Moldova.

 Proposals and objections can be sent until 29.02.2024 to the email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pursuant to paragraphs 281-282 and 286 of the Natural Gas Networks Code, approved by ANRE Decision No. 420/2019 of 22.11.2019 and the request of "Vestmoldtransgaz" LLC , the Board of Directors of the National Energy Regulatory Agency approved the proposal for the incremental capacity project at the interconnection points between the natural gas transmission systems of the Republic of Moldova and Ukraine

Upon publication of the decisions taken by the relevant national regulatory authorities, by ANRE H. No. 286 of 30.04.2024, in accordance with item 282 and no later than 2 months before the incremental capacity offer in the annual capacity auction, "Vestmoldtransgaz" S.R.L. in agreement with "Gas Tso of Ukraine" publishes: