Copyright 2024 - VestMoldTransgaz

Cerințele Regulilor pieței gazelor naturale (Hotărârea ANRE Nr. 534 din 27-12-2019)

Punctul de livrare pentru contractele de pe piața angro este PVT.

PVT este punctul unic pentru toate transferurile de proprietate asupra gazelor naturale în zona de echilibrare a Republicii Moldova. Un astfel de transfer de proprietate este efectuat de PRE prin transmiterea unei notificări comerciale către EE. PVT nu este un punct fizic al rețelei de gaze naturale, ci un punct noțional pentru zona de echilibrare a Republicii Moldova. PRE nu sunt obligate să contacteze capacitatea la PVT.

Dreptul de a prezenta notificări comerciale pentru transferul de proprietate la PVT (accesul la PVT) este acordat PRE, în baza unui contract de echilibrare.

EE va opera PVT prin: prelucrarea, coordonarea, confirmarea și alocarea notificărilor comerciale de la PRE, în regim continuu (24/7). Aceasta implică, în special, asigurarea personalului necesar sistemelor tehnologiilor informaționale și a infrastructurii de comunicații necesare.

Pentru a recupera costurile aferente operării PVT, EE are dreptul să solicite plăți transparente și nediscriminatorii pentru oferirea accesului la PVT. Aceasta poate implica, inclusiv, introducerea unei plăți anuale de abonament, a unei plăți bazate pe cantitate și/sau a unor plăți aferente numărului de notificări comerciale transmise într-o anumită perioadă definită. Introducerea sau modificarea plăților existente pentru accesul la PVT se efectuează după coordonarea prealabilă de către Agenție urmare a consultărilor publice realizate de către aceasta.

PRE este obligată să plătească plățile facturate de EE pe baza serviciilor furnizate și care fac obiectul plăților pentru accesul la PVT.

 

The requirements of the Natural Gas Market Rules
(The National Agency for Energy Regulation of the Republic of Moldova Decision No. 534 of 12-27-2019)

The delivery point for wholesale market contracts is VTP.

VTP is the single point for all natural gas ownership transfers in the balancing area of the Republic of Moldova. Such a transfer of ownership is carried out by the BRPby sending a commercial notification to the Balancing Entiry. VTP is not a physical point of the natural gas network, but a notional point for the balancing area of the Republic of Moldova. BRPs are not required to contact capacity at VTP.

The right to submit commercial notices for the transfer of ownership to VTP (access to VTP) is granted to BRP, based on a balancing contract.

Balancing Entiry will operate continuously (24/7) VTP by: processing, coordination, confirmation and allocation of commercial notifications from BRP. This involves, in particular, providing the necessary personnel for the information technology systems and the necessary communications infrastructure.

In order to recover the costs of operating the VTP, Balancing Entiry is entitled to require transparent and non-discriminatory payments for providing access to the VTP. This may involve, inter alia, the introduction of an annual subscription payment, a quantity-based payment and/or payments related to the number of commercial notices sent in a certain defined period. The introduction or modification of existing payments for access to VTP is carried out after prior coordination by the The National Agency for Energy Regulation following public consultations.

BRP has to pay the payments invoiced by the Balancing Entity based on the services provided and which are the subject of payments for access to the VTP.