Copyright 2020 - VestMoldTransgaz

Întru reducerea dependenței de un sigur furnizor de gaze și securizarea pieței energetice, Republica Moldova, a inițiat sub egida UE proiectul de interconectare a sistemului-gaz cu România, în concordanță totală cu premizele construcției unei piețe de gaze funcționale la nivel european în decurs de câțiva ani.

Aceste deziderate au fost transpuse și în Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020 aprobată prin HG RM nr. 958 din 21.08.2007, „Declaraţia privind Instituirea unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Moldova pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova” (semnată la Bucureşti, la 27 aprilie 2010), Planul de acţiuni între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova de punere în aplicare a Declaraţiei (semnat la Iaşi, la 3 martie 2012), Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 aprobată prin HG RM nr. 102 din 05.02.2013, cât şi Memorandumul de Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 21.05.2015 și aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 712/2015, Memorandumul nr. 90327, aprobat de către Guvernul României la 22.09.2016 privind aprobarea completării Programului de Cooperare pe anul 2016 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu Acordurile adiționale, etc.

În rezultatul acțiunilor date Republica Moldova a inițiat Proiectul ,,Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova (Faza I cu capacitatea de cca 500 milioane m³/an de gaz, respectiv Faza II cu cca 1,5 miliarde m³/an capacitate)”.

Faza I a proiectului a fost  implementată prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 şi a constat în realizarea unei conducte de transport gaze cu diametrul de 500 mm, având drept componente principale - firul liniar pe teritoriul României, subtraversarea râului Prut (fir principal şi fir de rezervă), firul liniar pe teritoriul R. Moldova şi Staţia de Măsurare Gaze amplasată pe teritoriul R. Moldova.

Pentru menținerea în stare bună de funcționare a Conductei de transport Iași – Ungheni cu obiectele aferente și realizarea activității de transport de gaze din România, Ministerul Economiei al R. Moldova, prin HG nr. 501 din 01.07.2014 a fondat Î.S. „Vestmoldtransgaz”, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 16 iulie 2014 cu sediul pe bd. Ștefan cel Mare 180, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Întreprinderea fiind deținătoare a licenței seria AA nr.087187, valabilă până la 06.01.2040, eliberată de ANRE, deservește tehnic Conducta magistrală Iași – Ungheni cu obiectele aferente, contract Nr. 13/3-104 din 29.12.2014.

Pentru a răspunde cerinţelor politicii Uniunii Europene în domeniul energiei, bazată pe trei obiective fundamentale: siguranţă energetică, dezvoltare durabilă şi competitivitate (Regulamentul UE cu privire la asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale 994/2010), Î.S. „Vestmoldtransgaz” are ca scop: asigurarea  exploatării inofensive și în condiții de securitate a gospodăriei de gaze, creşterea potenţialului reţelei de transport al gazelor naturale în vederea asigurării interoperabilităţii cu sistemele existente, dezvoltarea, şi modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, îmbunătăţirea eficienţei şi interconectarea cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine.

Urmând aceeaşi linie de conformitate cu cerinţele Regulamentului 994/2010, Î.S. „Vestmoldtransgaz” asigură realizarea măsurilor necesare pentru eliminarea sau minimizarea riscurilor ce țin de securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova.

De la fondare până în prezent Întreprinderea își îndeplinește activitatea licențiată în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la Întreprinderea de Stat, Legea nr. 116 din 18.05.2012 cu privire la securitatea industrială, Legea 1525-XIII din 19.02.98 cu privire la energetică, Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr. 592 din 26.09.1995 cu privire la transportul prin conducte magistrale, alte acte legislative și normative regulatorii, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a documentelor normativ-tehnice care stabilesc norme şi reguli de exploatare în siguranţă a obiectelor industriale periculoase.

1.1.       Infrastructura existentă
Sistemul de Transport al gazelor naturale a Î.S. „Vestmoldtransgaz” este reprezentat de ansamblul de conducte magistrale, precum şi de instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, utilizate la presiunea de 55 bar, prin care se asigură preluarea gazelor naturale importate din România, prin interconexiunea existentă şi transportul acestora în vederea livrării către participanţii de pe piaţa internă de gaze naturale, etc. Componentele sistemului de transport gaze ale Î.S. „Vestmoldtransgaz” prezentate Tabelul 1, au fost transmise la deservire tehnică, de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova în baza Contractului de predare-primire Nr. 13/3-104 din 29.12.2014.
Figura 1. Harta Republicii Moldova cu principalele interconexiuni de  transport a gazelor naturale

 

Tabelul  1. Componentele principale ale sistemului de transport al gazelor naturale

Nr. d/o Denumirea obiectului Unitatea de măsură Caracteristica obiectului Anul dării în exploatare
Diametrul, mm Presiunea, MPa Lungimea, km/Cantitatea
1 2 3 4 5 6 7

1

Conducta magistrală subtraversare r. Prut km 508 5,5 0,272 2014

2

Conductă magistrală platforma B – platforma A km 508 5,5 0,58 2014

3

Conductă magistrală platforma A – platforma C km 530 5,5 9,78 2014

4

Conductă magistrală platforma C – punct de conectare km 219 5,5 0,068 2014

5

Platforma B „Nod de robinete” buc 500 5,5 1 2014

6

Platforma A „Stație Măsurare Gaze” buc 500/300 5,5 1 2014

7

Platforma C „Nod de robinete” buc 500/200 5,5 1 2014

8

Rețele de aprovizionare cu energie electrică buc - - 2 2014

9

Stație de protecție catodică buc - - 2 2014

10

Platforma D „Drum de acces spre SMG” buc - - 1 2014

11

Fibra optică r. Prut – SMG (platforma A) buc - - 1 (580 m) 2014

12

Centrul de Automatizare și Dirijare al sistemului de transport gaze cu achiziție de date, video, incendiu, supraveghere antiefracție

-

- - 1 2017

 

Obiectele sus-enumerate au fost construite cu asistență tehnică și financiară a României, UE și Bugetul de Stat al Republicii Moldova.

Pe lângă toate componentele descrise în tabelul de mai sus, la 31 mai 2017, în baza Hotărârii Guvernului Nr. 1348 din 14.12.2016, Î.S. „Vestmoldtransgaz” a finalizat și construcția Centrului de automatizare și dirijare, parte componentă a fazei I de construcție a complexului de transport gaze Iași-Ungheni.

Structura sistemului de transport gaze naturale al Î.S. „Vestmoldtransgaz” oferă posibilitatea identificării soluțiilor, care să răspundă atât necesităţilor de alimentare în condiţii de siguranţă a diferitelor zone de consum din ţară, cât şi de creare a posibilităţilor de tranzitare a gazelor naturale prin sistemul de transport al Republicii Moldova.

Începând cu data punerii în funcțiune (Faza I a Proiectului de interconectare), în cazul direcției de curgere a gazelor naturale dinspre Î.S. „Vestmoldtransgaz” înspre S.R.L. „Moldovatransgaz”, capacitatea PI este de 43.800.000 m3N/an (Acordul tehnic de operare pentru punctul de interconectare a sistemelor de transport gaze naturale „Todirești”, 26 august 2014).

Conform contractului Nr. 499 din 22.11.2016, Î.S. ,,Vestmoldtransgaz”, este BENEFICIAR, a Serviciilor de proiectare a obiectului: ,,Conducta de interconectare a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova pe direcția s. Todirești, raionul Ungheni – municipiul Chișinău” (Faza II a implementării proiectului ,,Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova”).

În scopul consolidării securității energetice a țării, liberalizării, diversificării şi funcţionării corespunzătoare a pieței naționale a gazelor naturale, respectiv, augmentarea volumelor anuale de transport gaze naturale, Întreprinderea este implementează Proiectul: „Construcția reţelei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău DN 600 mm, PN 55 bar, L=120 km cu două stații de predare a gazelor naturale amplasate în mun. Chișinău și a unei stații de predare a gazelor naturale amplasată în raionul Ungheni, localitatea Semeni”, lucrările de proiectare fiind realizate de către SNTGN „Transgaz”, contract Nr. 499 din 22.11.2016.

La data de 18.10.2018 prin Actul de primire-predare semnat de către Comisia instituită de Ministerul Economiei și Infrastructurii în temeiul HG RM nr. 501 din 01.07.2014 și Ordinului MEI nr.202 din 16.10.2017, la balanța Î.S. „Vestmoldtransgaz”, au fost transmise componentele Proiectului ,,Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, faza I”.

La 28 martie 2018 între Agenția Proprietății Publice, Ministerul Economiei și Infrastructurii în calitate de fondator al Î.S. „Vestmoldtransgaz” și S.R.L. „EUROTRANSGAZ” a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a complexului patrimonial unic – Întreprinderea de Stat „Vestmoldtransgaz” la concurs investițional.